ธงชาติประเทศเบลเยี่ยม

update 03-Jan-2018

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่วีซ่าที่ ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สมัคร และทำการ login เพื่อกรอก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 6. หลักฐานการทำงาน
  - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  - จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา
 7. หลักฐานด้านการเงิน
 8. หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่า ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น
 10. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

รับยื่นขอวีซ่า ค่าบริการวีซ่าเบลเยี่ยม 2,000 บาท Tel: 02-416-1537-8, sv@plan-travel.com

 • ต้องยื่นขอวีซ่าผ่าน ตัวแทนของ สถานทูตเบลเยี่ยม (VFS)เท่านั้น
 • ต้องนัดคิวล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์
 • www.vfsglobal.com/belgium
 • ค่าธรรมเนียม
  - ค่าวีซ่า 2,460 บาท และ 1,435 บาท
  (เด็กอายุ 6-12 ปี)
  - ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS คนละ 880 บาท

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุทเทพฯ 10110
Tel: 02-118-7002

ทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.00 ยกเว้นวัน หยุดนักขัตฤกษ์

E-Mail : info.beth@vfshelpline.com

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต เบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร:02-108-1800–4 (แผนกกงสุล) การเดินทาง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1

คนลาว กัมพูชา และพม่า ถ้าต้องการขอวีซ่าเบลเยี่ยม ระยะยาว และระยะสั้นสำหรับ การสมรสหรืออยู่ร่วมกัน จะต้องมายื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม กรุงเทพฯ เท่านั้น

วันหยุด VFS เบลเยี่ยม ประจำปี 2561

- เมษายน วันที่ 06, 13, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01
- กรกฎาคม วันที่ 27, 30
- สิงหาคม วันที่ 13
- ตุลาคม วันที่ 15
- ธันวาคม วันที่ 5, 10, 25, 31


Google+FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน