ธงชาติประเทศเคนย่า

update 08-Feb-2018

เอกสารยื่นวีซ่าเคนย่า

  1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับจากเคนย่า และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 3 ชุด เซ็นต์รับรองเอกสารด้วย
  2. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2" จำนวน 2 รูป
  4. รายละเอียดการเดินทาง แผนการท่องเที่ยว (วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมี)
  5. ใบจองตั๋วเครื่องบินและสำเนา 3 ชุด
  6. สำเนาใบจองโรงแรม 3 ชุด
  7. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) สำหรับชาวต่างชาติ
  8. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริง
  9. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเคนย่า (วีซ่าธุรกิจ ต้องมี)
  10. จดหมายรับรองการทำงานในประเทศไทย (วีซ่าธุรกิจ ต้องมี)

ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเคนย่า Single Entry 1,700 บาท(เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางพร้อมพ่อแม่ ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

และ Multiple Entries 3,600 บาท สำหรับเข้า-ออกหลายครั้ง (ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติของสถานทูต) ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน เพราะต้องส่งไปให้ทางตรวจคนเข้าเมืองที่เคนย่าเป็นผู้อนุมัติ

(ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางตรวจคนเข้าเมือง แต่จะออกให้สำหรับวีซ่าธุรกิจเท่านั้น และจะต้องเดินทางบ่อยๆ อย่างน้อย 5-6 ครั้งต่อปี เพราะวีซ่ามีอายุ 1 ปี)

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย

62 ทองหล่อ ซอย 5 สุขุมวิท 55 กทม 10110
โทร 02-712-5721, 02-185-3682-3
เว็บไซต์: kenyaembassy.or.th
จันทร์ - พฤหัส 10.00-13.00 และ 14.00-16.00 ศุกร์ 09.00-12.00น

รับเล่มคืน จันทร์ - พฤหัส 14.00-16.00 และ ศุกร์ 09.00-12.00น

กรณียื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ (eVisa)  เอกสารเบื้องต้น

เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม (ไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล PDF, JPG หรือ Microsoft Word เท่านั้น) สำหรับ

วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีรายละเอียดการเดินทาง (แผนการท่องเที่ยว)

วีซ่าธุรกิจ

การขอวีซ่าแบบออนไลน์

Note: ผู้ที่จะเดินทางไปเคนย่า จะต้องฉีดวัคซีนไข้เหลือง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันและ จะต้องนำสมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริงติดตัวไปด้วย เพราะ

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน