update 19-Feb-2018

ธงชาติประเทศสเปน
 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 2 ชุด
 2. Checklist - Tourism and Family Visit
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า)
 4. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรงและ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
 5. ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย) ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ตลอด ระยะเวลา ที่อยู่ในเชงเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับ ประเทศ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตรวจคนเข้าเมือง ของกลุ่มเชงเก้น
 6. เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง กำหนดการ เดินทาง ชนิดของยานพาหนะ
 7. ที่พัก และหลักฐานการเงิน เพียงพอ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในสเปน
กรณีท่องเที่ยว- เอกสารแสดงที่พำนักในสเปน (เช่นหลักฐาน การจองโรงแรมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเชงเก้น) หรือ เอกสาร หนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้อง ตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของ ประเทศ สเปนที่ 1283/2007)

โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อ ขอเอกสารดังกล่าวที่ สถานีตำรวจท้องที่ ที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญ และ หลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน การได้หนังสือเชิญ มิได้ หมายความว่า จะได้รับการ ยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือ วีซ่า จะได้รับอนุมัติเสมอไป

- เอกสารที่แสดงกำหนดการเดินทาง แผนการเดินทาง หรือ แสดงหลักฐานโปรแกรมทัวร์
- หลักฐานการจองเครื่องบินเข้าและออกประเทศสเปน (ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน ตัวจริงเมื่อมารับวีซ่า) ตาม ระยะเวลา ที่เดินทางจริง และไม่เกิน ระยะเวลา ของระเบียบเชงเก้น

 • กรณีธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ศาสนา

- แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง

- อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญ การประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตร เข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

 • กรณีเพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตร การอบรมอื่นๆ

- เอกสารการลงทะเบียนเรียน
- หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน

 1. ในทุกกรณี ผู้ขอวีซ่า ต้องแสดงเอกสาร แสดงฐานะ ทางการเงิน และ อาชีพ ดังนี้
  - จดหมายรับรองการจ้างงาน (* ยกเว้น ในกรณีผู้สมัครวีซ่า เป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่น เอกสารการ จดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้หลักฐาน การเงินของทางบริษัทได้)
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่แสดงว่า ผู้ขอมีฐานะทางการเงิน ของตนเอง เป็นระยะเวลา ติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน เพียงพอในการเดินทาง และ ตลอดระยะเวลา ที่พำนัก กรณีสมุดบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน ให้ขอจดหมายรับรอง จาก ธนาคาร (Bank Statement) หลักฐานการเงิน ของบุคคลอื่น หรือ ของ บริษัท ที่รับรองค่าใช้จ่าย ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้ เอกสารแสดงหลักฐานการเงิน อื่นๆ เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคล ของปีล่าสุด เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ฯลฯ
 2. ในกรณีสมรสกับคนในกลุ่มสหภาพยุโรป (ที่ไม่ใช่คนสเปน) แสดงหลักฐาน การจดทะเบียนสมรส และหนังสือ รับรองจาก สถานทูต ของบุคคลชาตินั้น ยืนยันว่า การสมรสดังกล่าว มีผล บังคับตามกฎหมาย ในประเทศนั้นเช่นกัน
 3. ในกรณีชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย ที่มีอายุใช้การได้ ชาวต่างชาติ ที่ไม่มีมีถิ่นที่อยู่ถูกต้องในประเทศไทย ไม่ สามารถ ขอวีซ่า ที่สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย
 4. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครองหรือบิดามารด

เราจัดให้ให้เราช่วยจัดการ วีซ่าสเปน

กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร นัดคิว

ค่าบริการ Plan-Travel 2,000 บาท
(ไม่รับการันตีผล)

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02 -416-1537-38

*การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า จะได้รับ อนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเห็นและ คำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ*

*ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง *

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน
2,310 บาท (สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป) และ 1,345 บาท (สำหรับผู้ที่อายุ 6-12 ปี)

ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่น (BLS) 595 บาท

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี

อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-661-8284-7 web:www.exteriores.gob.es

อีเมล์ emb.bangkok.vis@maec.es

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

BLS International (Thailand) Ltd.
ห้อง 2211 ชั้น 22 อาคาร อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร: 02-258-3524

เปิด (จ-ศ) 08:30 - 12:00น. และ 13:00 – 16.00น.
อีเมล์: info.bkk@blshelpline.com
รับเล่มคืน : 13:00 – 16.00น.

web: thailand.blsspainvisa.com

วันหยุดประจำปี 2561 ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS

- มีนาคม วันที่ 30
- เมษายน วันที่ 06, 13, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 29
- กรกฎาคม วันที่ 30
- สิงหาคม วันที่ 13
- ตุลาคม วันที่ 12, 15
- ธันวาคม วันที่ 05, 06, 25

Google+FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน