บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ สาธารณรัฐโปแลนด์

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
ธงชาติประเทศโปรแลนด์Update 07-Apr-2017
 1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (ซึ่งต้อง พิมพ์ออกมาหลัง จากกรอก เรียบร้อยแล้ว)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)
 5. หลักฐาน การเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 6. หลักฐาน การทำงาน
  - จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
  - หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
  - จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ
 8. ใบจองที่พัก/โรงแรม
 9. แผนการเดินทาง
 10. หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 11. รูปถ่ายสี ฉากหลัง ของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ
 12. ขนาดรูปถ่านวีซ่า
ช่วยจัดให้ด้วย

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง วีซ่าโปแลนด์ Poland

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02- 417-2199

หมายเหตุ ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง และ ต้องนัดวันยื่นวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนกรอก แบบฟอร์มออนไลน์ - เอกสารทุกอย่าง ที่ยื่นโปแลนด์ ต้อง เป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่ ไปเยี่ยมญาติ, ครอบครัว, เพื่อน หรือแฟน ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ของญาติ, เพื่อน หรือแฟน
 2. จดหมายเชิญ จากญาติ เพื่อน หรือ แฟน ระบุความสัมพันธ์ ระยะเวลา ที่จะเดินทาง (ต้องส่ง สำเนา มาที่ สถานทูตโปแลนด์ ประจำ ประเทศไทย ด้วย โดยทางแฟกซ์, อีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ ตัวจริง ส่งให้ผู้เดินทาง ) หรือ จดหมายเชิญ ที่ออกโดย หน่วยงาน ราชการ ("ZAPROSZENIE") (ไม่ต้อง ส่งสำเนามาที่สถานทูต )
 3. หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เชิญกับ ผู้เดินทาง ในกรณีที่เป็นญาติ, ครอบครัว
 4. ทะเบียนสมรส (กรณีไปเยี่ยมคู่สมรส)
:ค่าธรรมเนียมวีซ่าโปแลนด์ 2,300 บาท
:ระยะเวลาพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ
ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย
ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-079-7300, อีเมล์ : consulate.bangkok@msz.gov.pl เว็บ : bangkok.msz.gov.pl/enเวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

ให้บริการครอบคลุมประชาชน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า และกัมพูชา

ประเทศโปแลนด์ Poland

หรือ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐโปแลนด์ เมืองหลวง คือ วอร์ซอ เป็นประเทศ ในตอนกลาง ของยุโรป เขตแดนด้านตะวันตก จรดเยอรมนี ทางใต้ติดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ทางตะวันออก ติดยูเครน และเบลารุส ส่วนทางเหนือ ติดทะเลบอลติก ลิทัวเนีย และแคว้นคาลีนินกราด ของรัสเซียโปแลนด์ เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง ของรัสเซีย
Google+ Facebook Twitter Line
ติดต่อเรา