update 19-Feb-2018ธงชาติประเทศสวีเดน
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
 2. แบบฟอร์ม A (วีซ่าธุรกิจ)
 3. แบบสอบถาม (วีซ่าธุรกิจ)
 4. แบบสอบถาม (วีซ่าท่องเที่ยว)
 5. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
 6. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 9. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 10. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 12. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 13. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้
  • แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ
  • หนังสือยินยอม จาก บิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
  • หนังสือยินยอม จาก บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา
  • หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา
  • สูติบัตร
 14. หนังสือ หรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ ปัจจุบันผู้เดินทาง สามารถยื่นขอ วีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
ผู้ถือ หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ เรื่อง

เราจัดให้

วีซ่าสวีเดน

ติดต่อเรา Tel: 02 -417-2199

ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวีเดน

ผู้ใหญ่2,300 บาท, เด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี 1,400 บาท

 • ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ยื่นตรงกับทางสถานทูต ต้องชำระผ่านธนาคาร UOB ทุกสาขาในประเทศไทย เลขที่บัญชี 095-2-05431-0 ชื่อบัญชี "สถานทูตสวีเดน"
ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด

ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 515 บาท (กรณีที่ยื่นตรงกับทางสถานทูต ไม่ต้องเสียค่าบริการนี้)

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน

10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โปรดใช้หมายเลขติดต่อ โทร 02-118-7005 เปิดรับสายเวลา 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. จันทร์ถึงวันศุกร์ อีเมล์: info.seth@vfshelpline.com เว็บ: www.vfsglobal.com/swede

ยื่นคำขอ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น.
รับเล่มคืน: วันจันทร์ - วันศุกร์ 13.00 น. - 16.00 น.

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110

Tel:02-263-7211 (จ.-พฤ. เวลา 14.00-15.00 น.) ambassaden.bangkok-visum@foreign.ministry.se
เว็บ: swedenabroad.com/bangkok

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
อ. และ พฤ. เวลา 08.00-10.00น. สำหรับยื่นวีซ่า  และ เวลา 14.00-15.00 น. สำหรับ รับหนังสือเดินทางคืน

Google+FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน