เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates - UAE)

เอกสารสแกนส่งทางอีเมล์

ธงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)
 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป *รูปถ่ายหน้าตรง*
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท ถ้าเป็น เจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
 7. สำเนาใบจองโรงแรม
 8. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ใบสูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 10. เบอร์โทรศัพท์
 • วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งต้องปริ้นวีซ่า (เฉพาะหน้าแรก) ใส่กระดาษ A4 และต้องปริ้นสีเท่านั้น
 • การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทำการ
 • ท่านที่เคยเดินทางไปประเทศอิสราเอล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นวีซ่า
 • วีซ่าที่รับทำ เป็นวีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว (Tourist Visa - Single Entry) เท่านั้น ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด มี 2 แบบ คือ
  • แบบพำนักสูงสุด 14 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,000 บาท
  • แบบพำนักสูงสุด 30 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,500 บาท
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ตัวอย่างวีซ่าดูไบ ตัวอย่างสแกนพาสปอต UAE
Google+FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา