ธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

update 19-Feb-2018

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ จากสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าแรก
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 9. สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้อง ออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์ หรือ โทรสาร และสำเนา (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

:ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ch.tlscontact.com/

:เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 6-10 วันทำการ

:ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 2,300 บาท และ 1,400 บาท สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า

:ค่าบริการของ TLScontact 863 บาท

ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือ กับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (TLS)

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอ ให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าสวิส (TLScontact)

1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-838-6699 (จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30น.)
เว็บ: ch.tlscontact.com

แผนกวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า) จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
website: eda.admin.ch/bangkok

รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย

วันหยุดศูนย์รับยื่น TLS วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ปี2018

- เมษายน วันที่ 13, 16, 17
- พฤษภาคม วันที่ 01, 29
- กรกฎาคม วันที่ 27, 30
- สิงหาคม วันที่ 13
- ตุลาคม วันที่ 15, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 31

Google+FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน