บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

ท่านที่เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า "VIS" สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ

ธงชาติประเทศสวิสเซอร์แลนด์

update 22-Jun-2017

ยื่นวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ จากสวิสเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าแรก
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 9. สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้อง ออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์ หรือ โทรสาร และสำเนา (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

:ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ch.tlscontact.com/

:เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 6-10 วันทำการ

:ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ 2,400 บาท และ 1,400 บาท สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า

:ค่าบริการของ TLScontact 863 บาท

:ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือ กับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (TLS)

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอ ให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าสวิส (TLScontact)

1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-696-3899 (จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30น.)
เว็บ: ch.tlscontact.com

แผนกวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

สถานเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
website: eda.admin.ch/bangkok

รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย

วันหยุดศูนย์รับยื่น TLS วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2017

- พฤษภาคม วันที่ 05, 10
- มิถุนายน วันที่ 05
- กรกฎาคม วันที่ 10, 14
- สิงหาคม วันที่ 14
- ตุลาคม วันที่ 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา